Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
72

II Co 3888/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-09-26

Data publikacji: 2017-11-20

trafność 100%

Istotność:

POSTANOWIENIE Dnia 26 września 2017r. Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział II Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Wilk-Klapczyńska po rozpoznaniu w dniu 26 września 2017r. w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko dłużnikowi I. E. o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego wierzyciela w przedmiocie skargi wnioskodawcy z dnia 15
Czytaj więcej»

I C 2040/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-06-13

Data publikacji: 2017-11-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: (): Tylko w sytuacji gdyby ogólne warunki ubezpieczenia (...) wiązały opłatę likwidacyjną i opłatę za wykup z kosztami, na które powoływał się pozwany - miałoby to znaczenie dla oceny, czy ustalana wartość wykupu jest adekwatna do kosztów ponoszonych przez ubezpieczyciela w związku z rozwiązaniem umowy. (...) (...) trudno uznać za główne świadczenie umowy, takie świadczenie którego wysokość ulega zmianie w czasie a po upływie określonego czasu przestaje obowiązywać (...)
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Karol Resztak Protokolant: prot.sąd. Magdalena Kozłowska po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2017r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa W. N. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda W. N. kwotę 18.520,45 zł (osiemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia złotych czterdzieści pięć gro
Czytaj więcej»

V Ns 315/12

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-02-29

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. zwrot nt. jedyności spadkobierczyni wyraźnie w ocenie Sądu wskazuje na wyłączność jej dziedziczenia i nie wymagał, co do zasady, już dalszej wykładni. Wykładnia zaś testamentu polega na tym, że należy go tak tłumaczyć, ażeby zapewnić możliwe urzeczywistnienie woli spadkodawcy (art. 948 § 1 kc), a dopiero, jeżeli testament może być tłumaczony romaicie, należy przyjąć taką wykładnię, ktora pozwala utrzymać rozporzadzenie spadkodawcy w mocy i nadać im rozsądną treść (§ 2 tego przepisu). W tej sytuacji zabiegi interpretacyjne prowadzące do ustalenia sensu użytych przez testatora słów w ocenie Sądu, zgodnie z regułą clara non sunt interpretanda, nie moga prowadzić do rozwiązań sprzecznych z wolą zmarłego, a w szczególności, wobec jasnych sformułowań dotyczących instytucji jedynego spadkobiercy, do prób przyjęcia, iż spadkobierca powołał jeszcze innych bliskich jako spadkobierców do konkretnych przedmiotów, zresztą nawet niewymienionych w tym ostatnim testamencie. 2. Fakty historyczne powszechnie znane nie wymagają dowodu (por. art. 228 § 1 kpc) co się tyczy tym bardziej faktów z nieodległej przeszłości, jak realia polityczno-społeczno-gospodarcze okresu PRL, a w szczególności represji i ograniczeń prawnych czasu stanu wojennego, który wybuchł dnia 13 grudnia 1981 r. Tymczasem w realiach stanu faktycznego niniejszej sprawy badany testament z 1982 został niewątpliwie sporządzony w okresi trwania tego stanu wyjatkowego i to jeszcze w pierwszych jego miesiącach, ktora to okoliczność zewnętrzna nie mogła w ocenie Sądu pozostawać bez wpływu na wykładnię rzeczywistej woli spadkodawcy . 3. ustawa też nie wymaga (i to jeszcze pod rygorem nieważności) od spadkodawców uzasadnienia swojej ostatniej woli i podawania treści testastamentów motywów takiego a nie innego rozporządzenia na wypadek śmierci. Wola spadkodawcy ma być bowiem swobodna, a co oznacza, że może on w sposób całkowicie dowolny rozporządzać swoim majątkiem, a w tym z pominięciem odmiennych nadziei czy życzeń nawet najbliższych jego krewnych. W tym kontekście psychologicznie zrozumiałe było powołanie do spaku jedynej żony, a nie zstępnych (i to jeszcze dalszych) nieżyjącego już rodzeństwa. Polskie zaś prawo w pełni natomiast szanuje wolna wolę testatora (art. 31 Konstytucji RP) oraz chroni jego prawo własności i dziedziczenia (art. 21 Konstytucji RP), stąd spadkodawca ma w pełni prawo nie powołać do spadku w testamencie nawet np. ulubionego krewnego, a zamiast tego rozporządzać całym majątkiem na rzecz np. całkiem obcej osoby.
Sygn. akt V Ns 315/12 POSTANOWIENIE Dnia 29 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, V Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Kamil Antkowiak Protokolant Karolina Kicińska po rozpoznaniu w dniu 29 lutego 2016 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z wniosku L. G. i J. W. przy uczestnictwie T. P. , J. B. , M. B. (1) , I. B. , E. G. (1) , L. B. (1) , B. G. , J. S. , M. S. , J. M. , A. M. (1) , K. Z. , W. K. , A. J. , Miasta P. o stwierdzenie nabycia spad
Czytaj więcej»

V C 1233/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-06-01

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygnatura akt V C 1233/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 1 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu V Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Marta Ścisła Protokolant:Joanna Flajszer po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2017 r. (...) sprawy z powództwa D. K. przeciwko Towarzystwo (...) z siedzibą w W. - o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) SA w W. na rzecz powoda D. K. , kwotę 20.949,91 złotych ( dwadzieścia tysięcy dzie
Czytaj więcej»

IV RC 429/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-06-29

Data publikacji: 2017-09-28

trafność 100%

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IV Rodzinny i Nieletnich, w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Koczorowska Protokolant: prot. sąd. M. J. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 czerwca 2017 roku w P. sprawy z powództwa M. B. przeciwko małol. B. B. reprezentowanej przez matkę A. O. (1) o obniżenie alimentów oraz z powództwa wzajemnego małol. B. B. reprezentowanej przez matkę A. O. (1) przeciwko po
Czytaj więcej»

V Ns 2183/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-05-16

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V Ns 2183/14 POSTANOWIENIE Dnia 16 maja 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział V Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Lidia Mierzyńska Protokolant: Magdalena Waligóra po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2017 r. w Poznaniu, na rozprawie sprawy z wniosku: I. W. przy udziale: L. F. , A. S. , M. S. o zmianę postanowienia z dnia 4 grudnia 2013 roku o stwierdzeniu nabycia spadku po M. F. 1 oddala wniosek, 2 kosztami postępowania obciąża wnioskodawczynię i uczestnic
Czytaj więcej»

V C 2293/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-03-25

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Podstawową zasadą, jaka winna obowiązywać w obrocie, jest zasada uczciwości i dotrzymywania przyjętych zobowiązań. Pozwana zgodziła się na wynagrodzenie określone przez powoda i zaakceptowała fakturę VAT nr 10/05/2012. Winna zatem je zapłacić. Nie ma bowiem obowiązku ustalania wynagrodzenia w stawkach tożsamych z przeciętnymi, średnimi. Strony w ramach swobody umów i wolnego rynku mogą ustalić wynagrodzenie w stawce wyższej niż średnia.
Sygn. akt V C 2293/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 marca 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział V Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Przemysław Funka Protokolant: Izabela Domin po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2016 r. w (...) na rozprawie sprawy z powództwa H. Z. przeciwko A. B. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 6.907,19 zł (sześć tysięcy dziewięćset siedem złotych dziewiętnaście groszy) wraz z odsetkami za okres: a od 5 c
Czytaj więcej»

VI K 708/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-03-27

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

Sygn. akt VI K 708/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2017r. Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VI Karny w składzie: Przewodniczący SSR Izabela Hantz – Nowak Protokolant: sekr. sąd Anna Michałowicz przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej P. --- po rozpoznaniu dnia: 24.10.16r., 16.02.17r., 23.03.17r. sprawy : K. I. , c. J. i D. zd. K. , ur. (...) w P. oskarżonej o to, że: w dniu 22 maja 2016r. w L. poprzez uderzenie otwartą dłonią po głowie d
Czytaj więcej»

I C 3189/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-04-27

Data publikacji: 2017-11-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: {): (...) w umowie zawartej przez strony wyraźnie wskazano, że oplata administracyjna jest elementem kwoty pożyczki, a nie występuje obok niej. Jej wysokość została również wskazana w umowie w sposób jednoznaczny. Tym samym stwierdzić należy, że postanowienia umowy pożyczki dotyczące opłaty administracyjnej dotyczą świadczenia głównego pozwanej i nie podlegają kontroli w trybie art. 3851 § 1 kc i nast. Powyższa konstatacja nie przesądza jednak jeszcze, że opłata administracyjna została w umowie zastrzeżona w sposób skuteczny. Postanowienia te należy bowiem uznać za nieważne w świetle art. 58 § 1 kc.
Sygn. akt I C 3189/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Karol Resztak Protokolant: Weronika Kozłowska po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2017 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w W. przeciwko M. K. o zapłatę 1 umarza postępowanie w zakresie kwoty 261,24 zł (dwieście sześćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia cztery grosze), 2
Czytaj więcej»

IV RC 658/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-06-29

Data publikacji: 2017-11-03

trafność 100%

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IV Rodzinny i Nieletnich, w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Koczorowska Protokolant: prot. sąd. M. J. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 czerwca 2017 roku w P. sprawy z powództwa małol. N. K. reprezentowanego przez matkę M. K. (1) przeciwko pozwanemu M. K. (2) o podwyższenie alimentów 1 zasądza od pozwanego M. K. (2) na rzecz małoletniego powoda N. K. podwy
Czytaj więcej»